Regulamin Dance Clubu „Pańska Góra”

1.Niniejszy regulamin dotyczy imprez tanecznych organizowanych na terenie Pubu „Pańska Góra”w ustalonych wcześniej terminach.
2.Na imprezy taneczne wpuszczane są osoby powyżej 21 roku życia, które dokonały wcześniej rezerwacji lub w przypadku braku rezerwacji wykupiły bon konsumpcyjny na imprezę.
3.Na terenie Dance Clubu istnieje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu , napojów oraz artykułów spożywczych, pod rygorem wyproszenia z imprezy , konfiskaty wniesionych rzeczy oraz innych konsekwencji prawnych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli wchodzących osób pod kątem wnoszenia alkoholu i niebezpiecznych przedmiotów.

4.Osoby które opuściły lokal, a chcą wejść ponownie, muszą wykupić kolejny  bon konsumpcyjny.Dotyczy to również osób, które weszły do Dance Clubu w ramach rezerwacji.Wyjście do palarni zlokalizowane jest w głównej sali z lożami -przed lokalem jest zakaz palenia.
5.Organizator imprezy tanecznej zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na teren Dance Clubu osoby będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających , ubranych niestosownie lub w stroju sportowym.
6. Osoby, które swym zachowaniem zagrażać będą bezpieczeństwu oraz komfortowi zabawy innych uczestników imprezy, będą agresywne wobec Obsługi, zostaną natychmiast wyproszone z terenu Dance Clubu.
7. Za zanieczyszczenie lub uszkodzenie mienia , w tym wyposażenia i elementów wystroju Dance Clubu, sprawca zostanie obciążony finansowo adekwatnie do powstałej szkody.