www.panskagora.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

– HOTEL PAŃSKA GÓRA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

A.Administratorem danych osobowych jest – Marian Lewek
B.Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
HOTEL PAŃSKA GÓRA MARIAN LEWEK  w JAWORZNIE 43-600
 NIP 632-000-46-69, Regon: 277912864Tel:+48 32 6150150,
 adres e-mail: hotel@panskagora.pl,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, (dalej Administrator danych osobowych).
B.Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej oraz wykonania usługi hotelowej, lub skorzystania z subskrypcji Newslettera. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, pesel, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu.
C.Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych.
D.Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu
ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych. Dane są zbierane podczas meldowania gości w hotelu
E.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
F.Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe swoich klientów podczas:
– procesu rezerwacji przez stronę internetową;
– procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową;
– meldowania gościa w hotelu;
– udostępnienia usługi newslettera;
Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych
(Booking.com, HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli klient uprzednio wyraził odpowiednią zgodę.
G.Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i świadczenia usługi
hotelowej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
H.Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:
– zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury;
– do realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
– dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
I.Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych swoich klientów.
J.Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu należy przesłać prośbę na adres: hotel@pansakgora.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie na numer:32 6150150 , jak również drogą pocztową na adres: Marian Lewek Ul. Krakowska1 43-600 Jaworzno
Informujemy, że Marian Lewek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Pańska Góra Marian Lewek Ul. Krakowska 1 43-600 Jaworzno
(dalej Usługodawca) wykorzystuje w serwisie www.panskagora.pl( dalej „Serwis”) pliki cookies.
Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
 1. a) w przeglądarce Internet Explorer
 2. b) w przeglądarce Mozilla Firefox
 3. c) w przeglądarce Chrome
 4. d) w przeglądarce Safari
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A.Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.
B.Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.
C.Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w Serwisie.
D.Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Polityki Prywatności.
E.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: hotel@panskagora.pl

 

 

www.panskagora.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w Hotelu Pańska Góra w ramach serwisu internetowego: www.panskagora.pl

 

WSTĘP
Marian Lewek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marian Lewek Hotel Pańska Góra realizując postanowienia:- Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1030) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 1. Postanowienia ogólne
1.1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 1. A)
– formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelowych  oraz imprez online, Formularz rezerwacji pokoi, Formularz rezerwacji Sali
 1. B)
– hotel prowadzony przez Usługodawcę w Jaworznie  ul. Krakowska 1
43-600Jaworzno Hotel  Pańska Góra
 1. C)
– osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Konsument
 1. D)
– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Hotelu Pańska Góra  w ramach serwisu internetowego:
Regulamin
www.panskagora.pl
 1. E)
– rezerwacja usług hotelowych dokonywana w Systemie teleinformatyczny
, w czasie rzeczywistym, Rezerwacja on-line
 1. F)
– strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.panskagora.pl
 1. G)
– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający system teleinformatyczny przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu:- Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),
 1. H)
– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia.
Środki komunikacji elektronicznej
programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 1. I)
– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),poprzez:
Usługi świadczone drogą elektroniczną przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy
, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana
za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu:- Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r
. – Prawo telekomunikacyjne
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),
 1. J)
– Marian Lewek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Pańska Góra : Usługodawca z siedzibą w Jaworznie Ul. Krakowska 1 ,
 numer NIP 632-000-46-69, Regon:277912864
l wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju,
 1. K)
– podmiot korzystający z usług Usługodawcy
, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, Usługobiorca
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej ,który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach
określonych w Regulaminie,
 1. L)
– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r
. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030),Ustawa
 1. M)
– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.), Ustawa o Prawach Konsumenta
 1. N)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;-
Ustawa o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
1.2. Operatorem Serwisu jest Marian Lewek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Pańska Góra Marian Lewek, z siedzibą w Jaworznie Ul. Krakowska1
numer NIP 632-000-46-69, Regon: 277912864;
tel:+48 32 6150150
adres e-mail: hotel@panskagora.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
1.3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać
z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy
.
 1. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez,
lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego,
oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować
utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług
usługodawca będzie informował usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie:  www.panskagora.pl
2.5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma
prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców
i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich
utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego
komunikatu w Serwisie.
2.6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
2.7. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez
Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. A) posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024x 768 zapewniającego dostęp
do sieci Internet,
 1. B) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,
 1. C) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www
-Mozilla Firefox
-Internet Explorer
-Google Chrome
w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java Script  akceptującą pliki cookies.
W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 1. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
 1. A) rezerwacji on-line usług hotelowych w Hotelu Pańska Góra,
 1. B) usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.
3.2. Rezerwacja online
3.2.  Proces rezerwacji:
 1. A) Rezerwacji on-line usług hotelowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny
czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru
terminu pobytu, ilości osób (z podziałem na osoby dorosłe i dzieci), dokonanie wyboru oferty cenowej, następnie Usługobiorca
proszony jest o wybór skalkulowanej oferty cenowej, podanie swoich danych określonych w pkt b) poniżej, oraz zlecenie wymaganej
płatności.
 1. B) Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług hotelowych jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych
danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów
. Usługobiorca
zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
komórkowego.
Rezerwacji usług hotelowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku REZERWUJ w Formularzu rezerwacyjnym.
 1. C) Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt b) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres e -mail Usługobiorcy wskazany
w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie rezerwacji, w którym Usługodawca potwierdza warunki złożonej
oferty cenowej, numer rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi, nazwę oferty,
wartość pobytu, oraz warunki płatności.
 1. D) Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 1. E) Ceny przedstawione w systemie stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi hotelowej i zawierają podatek VAT
. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje
śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na  miejscu przez klienta.
 1. F) Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, który będzie dokonywać płatności.
 1. G) Ostatnim etapem kończącym proces rezerwacji jest przekierowanie na stronę umożliwiającą płatność kartą kredytową bądź przelewem bankowym.
 1. J) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hotelu Pańska Góra telefonicznie 32 6150150 lub mailowo email: hotel@panskagora.pl lub recepcja@panskagora.pl.
 1. K) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do Hotelu Pańska Góra.
 1. L) Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do Hotelu Pańska Góra – Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłaconą zaliczkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta na które ma nastąpić zwrot.
 1. M) W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie l. powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Hotelu Pańska Góra w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój (lub pokoje), a pozostałą kwotę z wpłaconej przez Usługobiorcę zaliczki zwróci poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki.
 1. N) Skrócenie pobytu w Hotelu Pańska Góra jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt l) powyżej i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu w Hotelu Pańska Góra.
 1. O) Jednostką płatniczą w Hotelu Pańska Góra jest złoty polski (PLN).
3.2.B.
Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:
Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e – mail osoby dokonującej rezerwacji.
 1. A) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zaliczki.
 1. B) Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
 1. C) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
3.2.C.
Wykonanie umowy
 1. A) W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc na numer telefonu 32 6150150 lub; telefon wew. do recepcji z pokoju – 500 lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: recepcja@panskagora.pl
3.3. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie produktów i usług własnych Usługodawcy
.
3.3.A. Usługi informacyjne i promocyjne świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują subskrypcję Newslettera.
3.3.B. Subskrypcja Newslettera
 1. A) Subskrypcją Newslettera objęte są osoby, które zamówią taką usługę poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
 1. B) Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera obejmuje: wpisanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz poprawnego adresu e-mailowego do formularza oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez akceptację emaila otrzymanego automatycznie na podany adres e-mail, jak również poprzez wypełnienie Formularza rezerwacyjnego i wyrażenie zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
4.1. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę
potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.
4.2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12:- Ustawy o Prawach Konsumenta.
4.3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca zobowiązuje się wysyłki Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
4.4. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie takiego żądania na następujący adres e-mail hotel@panskagora.pl.
4.5. Rezygnacja, o której mowa w Ust. 4.4. powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.
4.6. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
 1. Ochrona danych osobowych
5.1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji lub wypełnienia formularza subskrypcji Newslettera. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji.
Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza. Formularz subskrypcji Newslettera zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do otrzymywania Newslettera. Dane podane w formularzu subskrypcji Newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
5.2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.
5.3. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.
5.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.
5.5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.panskagora.pl.
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego.
6.1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: hotel@panskagora.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy
.
6.2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
6.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy
.
6.4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez
Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 1. Prawa własności intelektualnej
7.1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.
7.2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy
.
 1. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.):- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030)oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę.
8.3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.
8.4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
8.5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.